SPACtvå har ingått avtal om att förvärva Invoicery Int AB – i Sverige verksamt under varumärket Frilans Finans – Nordens största Fintech-tjänst för egenanställda arbetstagare med verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Frankrike

Spactvå AB (”SPACtvå”) har ingått ett avtal om att förvärva samtliga aktier i Invoicery Int AB (”Invoicery”) från Grundbulten 115082 AB u.n.ä. till Stephen Schad Invoicery Invest AB (som är ett bolag som kontrolleras av Stephen Schad), Stephen Schad, West Island AB och Invoicery Partners Sweden AB (”Förvärvet”). Invoicery, i Sverige verksamt under varumärket Frilans Finans, är Nordens marknadsledande egenanställningsföretag som möjliggör för privatpersoner att fakturera utan att ha eget företag.  Invoicerys nettoomsättning 2021 uppgick till drygt 1,44 miljarder kronor med ett EBITDA om 21,6 miljoner kronor. SPACtvå förvärvar aktierna i Invoicery till ett marknadsvärde om 150 miljoner kronor, vilket finansieras med befintlig kassa och genom nyemission av 23 545 455 aktier i SPACtvå till kurs 5,50 SEK/aktie. Förvärvet är villkorat av aktieägarnas godkännande vid extra bolagsstämma i SPACtvå. Efter Förvärvet värderas den nya koncernen till en EV/EBITDA-multipel om ca 5,1


VD Marcus Bonsib kommenterar:

””SPACtvå är oerhört glada över att kunna presentera förvärvet av Invoicery Int, ett entreprenörslett Fintech-bolag med effektiva processer och attraktiva tillväxtmöjligheter. Invoicery är en viktig möjliggörare för en mer flexibel och modern arbetsmarknad. Den så kallade gigekonomin är här för att stanna och inom denna växande nisch har Invoicery återkommande visat på innovation och ansvarstagande. Invoicery har påbörjat en internationell resa och har kapacitet att växa såväl på nya marknader som befintliga. I noterad miljö skapas förutsättningar för ökad kännedom och för accelererad tillväxt. Vi är därför glada att Invoicery valde en notering via SPACtvå och är övertygade om att Invoicery kommer att kunna skapa aktieägarvärde i noterad miljö.”

Klicka här för att se pressmeddelandet i sin helhet.

DISCLAIMER

VIKTIG INFORMATION

INFORMATIONEN PÅ DENNA DEL AV HEMSIDAN ÄR INTE AVSEDD FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD.

Genom att klicka på ”Bekräftas” bekräftar du att du har läst och accepterar nedanstående information rörande erbjudandet, villkoren och begränsningarna, samt att du bosatt och fysiskt befinner dig i Sverige.
Informationen på denna del av hemsidan är inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Spacett AB (publ) (”Bolaget”). Kommunikationen är ämnad för och riktar sig enbart till allmänheten i Sverige.
Alla erbjudanden kopplade till de värdepapper som omnämns på denna del av hemsidan kommer att lämnas i enlighet med ett prospekt (”Prospektet”). Informationen på denna del av hemsidan är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 och direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringar och delegerade förordningar ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som avses på denna del av hemsidan utan att ha beaktat informationen i det ovan nämnda prospektet.
Aktierna i Bolaget är inte och kommer inte att vara föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Erbjudandet i Prospektet kommer enbart lämnas till allmänheten i Sverige att förvärva aktier i Bolaget. Erbjudandet enligt ovan nämnda prospekt vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.