SPAC1/Tura

Teamet bakom SPAC2 låg även bakom SPAC1. SPAC1 hade en investeringsperiod om 3 år men genomförde ett förvärv efter knappt 6 månader. Om SPAC1 nedan:

 • Noterades 27 december 2021 till teckningskurs 5 SEK per aktie.
 • Hade drygt 1 500 aktieägare
 • Förvärvade Tura Scandinavia AB den 30 maj 2022. I samband med förvärvet ändrade SPAC1 namn till Tura Group AB. 
 • Kursutvecklingen har varit mellan +30-40 %  trots en i övrigt negativ marknad.

Om Tura Scandinavia AB:

 • Distribuerar tillbehör inom hemelektronik. 
 • Nettoomsättningen 2021 uppgick till cirka 880 MSEK med en EBITDA om cirka 78 MSEK. 
 • Ägare till Tura var Voxson
 • Tura har som ambition att nettoomsättningen ska öka 10-15 % med en EBITDA-marginal om 8 %. Tillväxten skall ske organiskt och via förvärv. 

Om transaktionen: 

 • Tura Scandinavia värderades till 240 MSEK.

 • Voxson sålde aktier för 26 MSEK kontant samt fick aktier i SPAC1. 

 • Transaktionen genomfördes till ett P/E om cirka 4. 
 • 31 oktober 2022 handlades aktiekursen till 7 SEK per aktie, vilket motsvarar en aktieutveckling om 40 %. 
 • Efter transaktionen äger Voxson 87 % av samtliga aktier i Tura Group AB (tidigare Spacett AB). Resterande 13 % ägs av tidigare ägare i Spacett. 

DISCLAIMER

VIKTIG INFORMATION

INFORMATIONEN PÅ DENNA DEL AV HEMSIDAN ÄR INTE AVSEDD FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD.

Genom att klicka på ”Bekräftas” bekräftar du att du har läst och accepterar nedanstående information rörande erbjudandet, villkoren och begränsningarna, samt att du bosatt och fysiskt befinner dig i Sverige.
Informationen på denna del av hemsidan är inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Spacett AB (publ) (”Bolaget”). Kommunikationen är ämnad för och riktar sig enbart till allmänheten i Sverige.
Alla erbjudanden kopplade till de värdepapper som omnämns på denna del av hemsidan kommer att lämnas i enlighet med ett prospekt (”Prospektet”). Informationen på denna del av hemsidan är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 och direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringar och delegerade förordningar ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som avses på denna del av hemsidan utan att ha beaktat informationen i det ovan nämnda prospektet.
Aktierna i Bolaget är inte och kommer inte att vara föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Erbjudandet i Prospektet kommer enbart lämnas till allmänheten i Sverige att förvärva aktier i Bolaget. Erbjudandet enligt ovan nämnda prospekt vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.