Pressmeddelande: SPACtvå AB, Bokslutskommuniké 2022

”Fullt fokus på att slutföra noteringsprocessen för Invoicery Int AB” – Marcus Bonsib, VD SPACtvå

SPACtvå AB signerade avtal om att förvärva Invoicery Int AB den 22 december 2022. Åternoteringsprocessen hos Spotlight pågår. Till dess att Spotlight gett sitt godkännande kommer SPACtvå ABs aktie handlas på observationlistan. SPACtvå AB kommer efter att transaktionen är slutförd byta namn till Invoicery Group AB och ny styrelse kommer tillträda.

Bolagets finansiella översikt för helåret 2022[1]

  • Likvida medel uppgick per den 31 december 2022 till 21,5 MSEK.
  • Rörelsens kostnader uppgick till -654 TSEK
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -643 TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,12 SEK

Väsentliga händelser under perioden

  • SPACtvå AB noterades på Spotlight Stock Market den 9 december 2022
  • I samband med noteringen genomfördes en nyemission om 22 MSEK.
  • SPACtvå AB signerade avtal om att förvärva Invoicery Int AB den 22 december 2022

Händelser efter balansdagens utgång

  • Extra bolagsstämma den 27 januari 2023 i SPACtvå AB beslutade att godkänna förvärvet av Invoicery Int AB.

[1] Bolaget har inte bedrivit någon verksamhet tidigare år och därför visas inga jämförelsetal.

Klicka här för att se rapporten i sin helhet.

Stockholm den 27 februari 2023

Spactvå AB (publ)

För mer information om SPACtvå AB, vänligen kontakta:

VD Marcus Bonsib

+46 721 82 72 90

marcus@spactva.se

SPACtvå AB är ett förvärvsbolag som avser att förvärva ett onoterat rörelsedrivande bolag som skall växa och skapa värde i noterad miljö.


DISCLAIMER

VIKTIG INFORMATION

INFORMATIONEN PÅ DENNA DEL AV HEMSIDAN ÄR INTE AVSEDD FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD.

Genom att klicka på ”Bekräftas” bekräftar du att du har läst och accepterar nedanstående information rörande erbjudandet, villkoren och begränsningarna, samt att du bosatt och fysiskt befinner dig i Sverige.
Informationen på denna del av hemsidan är inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Spacett AB (publ) (”Bolaget”). Kommunikationen är ämnad för och riktar sig enbart till allmänheten i Sverige.
Alla erbjudanden kopplade till de värdepapper som omnämns på denna del av hemsidan kommer att lämnas i enlighet med ett prospekt (”Prospektet”). Informationen på denna del av hemsidan är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 och direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringar och delegerade förordningar ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som avses på denna del av hemsidan utan att ha beaktat informationen i det ovan nämnda prospektet.
Aktierna i Bolaget är inte och kommer inte att vara föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Erbjudandet i Prospektet kommer enbart lämnas till allmänheten i Sverige att förvärva aktier i Bolaget. Erbjudandet enligt ovan nämnda prospekt vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.