VD ord

Efter det framgångsrika förvärvet av Tura Scandinavia AB med SPAC1 och en avkastning om cirka 30-40 % är det med stor glädje vi nu kan presentera ett nytt förvärvsbolag – SPAC2. Vi ser stora möjligheter att återigen erbjuda onoterade verksamheter en attraktiv struktur för att bli börsnoterade. Vi bevisade genom SPAC1 avkastningspotentialen i att förvärva ett onoterat bolag och notera det.

Inledningsvis ska SPAC2 vara ett bolag som noteras på Spotlight och som enbart innehåller en kassa, men efter att en onoterad verksamhet har förvärvats kommer den att utgöra verksamheten där värde kan skapas för aktieägarna. För att inte skapa onödiga begränsningar och därmed gå miste om attraktiva förvärvsmöjligheter, har vi fattat beslutet att söka brett bland företag.

Ledning och styrelse har lång erfarenhet från bolagsinvesteringar, aktiemarknad, bolagsutveckling, bolagsstyrning och finansiering. Det borgar för att Spactvå kommer att kunna identifiera lämpligt bolag och genomföra en för aktieägarna värdeskapande transaktion. Vidare äger Cornerstoneinvesterarna, där denna grupp ingår, tillsammans 39,34 procent av aktierna i bolaget om Erbjudandet fulltecknas inklusive övertilldelnigsoption, vilket innebär att de har tydliga incitament att hitta en bra transaktion till förmån för alla aktieägare.  

Det är tidsödande att hitta, utvärdera och genomföra nya och lönsamma investeringar, därför kan Spactvå behöva upp till 24 månader på sig för att hitta de bästa tänkbara förvärvsmöjligheterna. Skulle Spactvå misslyckas under den tidsperioden, kommer Bolaget att likvideras och kapitalet utskiftas till ägarna.

Vi kommer framåt att arbeta intensivt med att studera olika möjliga värdeskapande förvärv och presentera dem för styrelsen och våra aktieägare.

Marcus Bonsib

VD, Spactvå AB

DISCLAIMER

VIKTIG INFORMATION

INFORMATIONEN PÅ DENNA DEL AV HEMSIDAN ÄR INTE AVSEDD FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD.

Genom att klicka på ”Bekräftas” bekräftar du att du har läst och accepterar nedanstående information rörande erbjudandet, villkoren och begränsningarna, samt att du bosatt och fysiskt befinner dig i Sverige.
Informationen på denna del av hemsidan är inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Spacett AB (publ) (”Bolaget”). Kommunikationen är ämnad för och riktar sig enbart till allmänheten i Sverige.
Alla erbjudanden kopplade till de värdepapper som omnämns på denna del av hemsidan kommer att lämnas i enlighet med ett prospekt (”Prospektet”). Informationen på denna del av hemsidan är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 och direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringar och delegerade förordningar ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som avses på denna del av hemsidan utan att ha beaktat informationen i det ovan nämnda prospektet.
Aktierna i Bolaget är inte och kommer inte att vara föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Erbjudandet i Prospektet kommer enbart lämnas till allmänheten i Sverige att förvärva aktier i Bolaget. Erbjudandet enligt ovan nämnda prospekt vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.