Vad är en spac?

SPAC (Special Purpose Acquisition Company), även kända som förvärvsbolag, är ett icke verksamhetsdrivande bolag vars syfte är att genom börsnotering anskaffa kapital och därefter inom en förutbestämd tid, i detta fall 36 månader, förvärva ett eller flera onoterade bolag som därmed efter en sedvanlig granskningsprocess blir börsnoterade.

SPAC-bolag är också ett alternativ till traditionell börsnotering som kännetecknas av osäker, lång och kostsam process. Genom Spacetts struktur erbjuder vi en större flexibilitet i hur stor andel av bolaget som kan avyttras samt en högre grad av transaktionssäkerhet jämfört med en vanlig börsnotering. Samtidigt får bolaget tillgång till kapitalmarknaden på precis samma sätt som vid en vanlig börsnotering.

Förvärvsbolag (SPAC) startade i USA och där har det skett ett stort antal noteringar på senare år. Intresset för förvärvsbolag har även ökat kraftigt i Europa, även om kontinenten ligger långt under antalet SPAC som har noterats i USA.

 

DISCLAIMER

VIKTIG INFORMATION

INFORMATIONEN PÅ DENNA DEL AV HEMSIDAN ÄR INTE AVSEDD FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD.

Genom att klicka på ”Bekräftas” bekräftar du att du har läst och accepterar nedanstående information rörande erbjudandet, villkoren och begränsningarna, samt att du bosatt och fysiskt befinner dig i Sverige.
Informationen på denna del av hemsidan är inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Spacett AB (publ) (”Bolaget”). Kommunikationen är ämnad för och riktar sig enbart till allmänheten i Sverige.
Alla erbjudanden kopplade till de värdepapper som omnämns på denna del av hemsidan kommer att lämnas i enlighet med ett prospekt (”Prospektet”). Informationen på denna del av hemsidan är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 och direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringar och delegerade förordningar ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som avses på denna del av hemsidan utan att ha beaktat informationen i det ovan nämnda prospektet.
Aktierna i Bolaget är inte och kommer inte att vara föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Erbjudandet i Prospektet kommer enbart lämnas till allmänheten i Sverige att förvärva aktier i Bolaget. Erbjudandet enligt ovan nämnda prospekt vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.