– Tillbaka till styrelsen

Per Nilsson

Styrelseledamot

Född: 1975

Utbildning: Civ. Ek, Handelshögskolan i Stockholm 

Född 1975. Per har en bakgrund som managementkonsult och driver sedan 2017 investeringsverksamhet genom Råsundabolagen.

Per har erfarenhet av företagsutveckling från tidigare styrelseroller som inkluderar bland andra Orasolv AB, Lipidor AB, Spacett AB samt Inhalation Sciences. Per Nilsson var styrelseledamot i ICTA när företaget utvärderade förvärvskandidater och genomförde omvänt förvärv av Rolling Optics 2020.

Övriga uppdrag Styrelseordförande i Sensidose AB, Råsunda Förvaltning AB, Renewable Ventures Nordic AB, Upgrade Invest Nordic AB, Acuma Invest AB samt Råsunda Advice AB.

Uppdrag avslutade inom de senaste fem åren Lipidor AB. Inhalation Sciences AB. ICTA AB. Spacett AB.

Innehav i Spactvå
Innehar 451 000 aktier (41,00 procent) i Spactvå direkt eller indirekt via bolag. Per datumet för detta Memorandum har Per Nilsson ingått teckningsförbindelse som efter Erbjudandets genomförande, under förutsättning att Erbjudandet om 22 MSEK fulltecknas, innebär att han innehar 1 051 000 aktier (19,11 procent) i Spactvå. Per Nilsson innehar även 70 000 teckningsoptioner.

DISCLAIMER

VIKTIG INFORMATION

INFORMATIONEN PÅ DENNA DEL AV HEMSIDAN ÄR INTE AVSEDD FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD.

Genom att klicka på ”Bekräftas” bekräftar du att du har läst och accepterar nedanstående information rörande erbjudandet, villkoren och begränsningarna, samt att du bosatt och fysiskt befinner dig i Sverige.
Informationen på denna del av hemsidan är inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Spacett AB (publ) (”Bolaget”). Kommunikationen är ämnad för och riktar sig enbart till allmänheten i Sverige.
Alla erbjudanden kopplade till de värdepapper som omnämns på denna del av hemsidan kommer att lämnas i enlighet med ett prospekt (”Prospektet”). Informationen på denna del av hemsidan är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 och direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringar och delegerade förordningar ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som avses på denna del av hemsidan utan att ha beaktat informationen i det ovan nämnda prospektet.
Aktierna i Bolaget är inte och kommer inte att vara föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Erbjudandet i Prospektet kommer enbart lämnas till allmänheten i Sverige att förvärva aktier i Bolaget. Erbjudandet enligt ovan nämnda prospekt vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.