– Tillbaka till styrelsen

Luca Di Stefano

Luca Di Stefano – styrelseordförande 

Utbildning: Marknadsekonom och fristående kurser, Stockholms universitet Född 1978. Luca var sedan januari 2017 och fram till att företaget köptes upp VD för Brandson AB, en digital marknadsföringsbyrå med specialitet inom sökmotorsoptimering. 

Han är också sedan maj 2009 VD för det privata holdingbolaget Hamax Holdings AB. 

Övriga uppdrag Styrelseordförande för Spherio Group AB (publ), VD för Hamax Holding AB, VD för Gavald Holdings AB. Styrelseledamot i Tellusgruppen AB (publ), Storage365 AB, Unika Försäkringar i Sverige AB, Securement AB, Aeroporto Film AB, Gavald Holdings AB, Unik Hälsa i Sverige AB och Garantio Totalentrepenad AB. 

Uppdrag avslutade inom de senaste fem åren Ledningsuppdrag och VD för Brandson, sedermera uppköpt av Defisio Media AB (idag Generaxion AB). Styrelseordförande för Almond Holding AB och Safe Lane Gaming AB (publ). Styrelseledamot Battlecamp AB, Gogo (publ), JS Security AB Spacett AB, Zoomability Int AB (publ), Smallroom Group AB ,HUBSO GROUP AB (publ) Scudo Holding AB, och Ecore Group (publ) 

Innehav i Spactvå Innehar 77 000 aktier (7,00 procent) i Spactvå direkt eller indirekt via bolag. Per datumet för detta Memorandum har Luca Di Stefano ingått teckningsförbindelse som efter Erbjudandets genomförande, under förutsättning att Erbjudandet om 22 MSEK fulltecknas, innebär att han innehar 137 000 aktier (2,49 procent) i Spactvå. Luca Di Stefano innehar även 30 000 teckningsoptioner.

DISCLAIMER

VIKTIG INFORMATION

INFORMATIONEN PÅ DENNA DEL AV HEMSIDAN ÄR INTE AVSEDD FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD.

Genom att klicka på ”Bekräftas” bekräftar du att du har läst och accepterar nedanstående information rörande erbjudandet, villkoren och begränsningarna, samt att du bosatt och fysiskt befinner dig i Sverige.
Informationen på denna del av hemsidan är inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Spacett AB (publ) (”Bolaget”). Kommunikationen är ämnad för och riktar sig enbart till allmänheten i Sverige.
Alla erbjudanden kopplade till de värdepapper som omnämns på denna del av hemsidan kommer att lämnas i enlighet med ett prospekt (”Prospektet”). Informationen på denna del av hemsidan är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 och direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringar och delegerade förordningar ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som avses på denna del av hemsidan utan att ha beaktat informationen i det ovan nämnda prospektet.
Aktierna i Bolaget är inte och kommer inte att vara föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Erbjudandet i Prospektet kommer enbart lämnas till allmänheten i Sverige att förvärva aktier i Bolaget. Erbjudandet enligt ovan nämnda prospekt vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.