– Tillbaka till styrelsen

Joel Westerström

Styrelseledamot

Född: 1981

Utbildning: Civ ing industriell ekonomi
 
 

Westerström är sedan december 2019 partner på Partner Fondkommission AB med huvudkontor i Göteborg efter att 2018-2019 ha varit anställd som projektledare inom corporate finance på samma företag. Han har tidigare varit aktieanalytiker på Redeye AB, investeringschef på Evolver Investment Group, konsult på A. T. Kearney i Köpenhamn, managementkonsult på Kinnevikföretaget PIR och marknadschef på Rope Access Sverige AB.

Övriga uppdrag Styrelseledamot Seatster AB och styrelseledamot Recyctec Holding AB.

Uppdrag avslutade inom de senaste fem åren Styrelseordförande JMJ Group AB, styrelseledamot Spacett AB och Styrelseledamot i Ungdomsstöd Väst AB.

Innehav i Spactvå
Innehar 44 000 aktier (4,00 procent) i Spactvå direkt eller indirekt via bolag. Per datumet för detta Memorandum har Joel Westerström ingått teckningsförbindelse som efter Erbjudandets genomförande, under förutsättning att Erbjudandet om 22 MSEK fulltecknas, innebär att han innehar 84 000 aktier (1,53 procent) i Spactvå. Joel Westerström innehar även 30 000 teckningsoptioner.

DISCLAIMER

VIKTIG INFORMATION

INFORMATIONEN PÅ DENNA DEL AV HEMSIDAN ÄR INTE AVSEDD FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD.

Genom att klicka på ”Bekräftas” bekräftar du att du har läst och accepterar nedanstående information rörande erbjudandet, villkoren och begränsningarna, samt att du bosatt och fysiskt befinner dig i Sverige.
Informationen på denna del av hemsidan är inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Spacett AB (publ) (”Bolaget”). Kommunikationen är ämnad för och riktar sig enbart till allmänheten i Sverige.
Alla erbjudanden kopplade till de värdepapper som omnämns på denna del av hemsidan kommer att lämnas i enlighet med ett prospekt (”Prospektet”). Informationen på denna del av hemsidan är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 och direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringar och delegerade förordningar ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som avses på denna del av hemsidan utan att ha beaktat informationen i det ovan nämnda prospektet.
Aktierna i Bolaget är inte och kommer inte att vara föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Erbjudandet i Prospektet kommer enbart lämnas till allmänheten i Sverige att förvärva aktier i Bolaget. Erbjudandet enligt ovan nämnda prospekt vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.