– Tillbaka till ledningen

Marcus Bonsib

Verkställande Direktör
Född: 1986

Utbildning:
Civilekonom, Stockholms universitet
 

Tidigare erfarenhet av kapitalanskaffningar, börsnoteringar och investeringar i rollen som analytiker på Investment AB Spiltan, investeringsansvarig (Investment Manager) på Pepins Group AB, senior medarbetare (Senior Associate) på Stockholm Corporate Finance AB samt genom eget konsultbolag.

Övriga uppdrag: VD för Bonsib Consulting, VD för Spacett AB, VD för Acuma AB samt Styrelseordförande Padel Arena Åkersberga AB.

Tidigare erfarenheter: Senior Associate på Stockholm Corporate Finance, Investment Manager på Pepins Group och Analytiker på Investment AB Spiltan. 

Innehav i Bolaget:

Innehar 25 000 aktier (2,50 procent) i Spacett direkt eller indirekt via bolag. Per datumet för detta Prospekt har Marcus Bonsib ingått teckningsförbindelse som efter Erbjudandets fullförande, under förutsättning att detta fulltecknas, innebär att han innehar 85 000 aktier (1,33 procent) i Spacett.

DISCLAIMER

VIKTIG INFORMATION

INFORMATIONEN PÅ DENNA DEL AV HEMSIDAN ÄR INTE AVSEDD FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD.

Genom att klicka på ”Bekräftas” bekräftar du att du har läst och accepterar nedanstående information rörande erbjudandet, villkoren och begränsningarna, samt att du bosatt och fysiskt befinner dig i Sverige.
Informationen på denna del av hemsidan är inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Spacett AB (publ) (”Bolaget”). Kommunikationen är ämnad för och riktar sig enbart till allmänheten i Sverige.
Alla erbjudanden kopplade till de värdepapper som omnämns på denna del av hemsidan kommer att lämnas i enlighet med ett prospekt (”Prospektet”). Informationen på denna del av hemsidan är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 och direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringar och delegerade förordningar ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som avses på denna del av hemsidan utan att ha beaktat informationen i det ovan nämnda prospektet.
Aktierna i Bolaget är inte och kommer inte att vara föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Erbjudandet i Prospektet kommer enbart lämnas till allmänheten i Sverige att förvärva aktier i Bolaget. Erbjudandet enligt ovan nämnda prospekt vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.