Fördelar med spac2

Fördelarna med att ta bolag (nedan kallat Målbolag) till börsen via SPAC2s modell, jämfört med en traditionell börsnotering kan sammanfattas i följande punkter:

 • En effektiv och förutsägbar börsnoteringsprocess vilket medför att Målbolaget kan fokusera på sin egen verksamhet istället för en 6-12 månader lång, osäker och kostsam notering.
 • Värderingen och övriga villkor bestäms i lugn och ro mellan SPAC2 och Målbolaget. Alla villkor är kända innan säljaren skriver under avtalet och värderingen är resultatet av en förhandling mellan SPAC2 och Målbolaget.
 • Möjlighet att för de befintliga ägarna i Målbolaget sälja delar eller hela sitt innehav i samband med transaktionen.
 • Målbolaget får, på samma sätt som vid vanliga börsintroduktioner, ökad uppmärksamhet samt tillgång till kapitalmarknaden vilket i förlängningen medför billigare och enklare finansiering. Målbolaget får dessutom möjlighet att använda noteringen som en plattform för framtida förvärv, exempelvis med egna aktier.

Fördelar med SPAC2 ur investerarens perspektiv

Attraktiv sektor och rätt storlek

 • Fokus på mindre lönsamma bolag där konkurrensen är lägre och utbudet större

Starkt team med eget kapital investerat

 • Starkt team med relevant erfarenhet och track record
 • Bra affärsflöde och nätverk
 • Stor erfarenhet av transaktioner i onoterad och noterad miljö
 • Teamet står för väsentlig del av investeringen i SPAC2

Intressant exponering med begränsad nedsida

 • Möjlighet till högre avkastning än vid en traditionell IPO
 • Multipelexpansion i noterad miljö
 • Investerare får chansen att investera tidigare i tillväxtbolag, på ett sätt som annars bara professionella större investerare kan göra
 • Begränsad nedsida, eftersom investerare är garanterad att återfå 80% av kapitalet om man inte är nöjd med annonserat förvärv

Attraktiv köpare

 • Att vara en attraktiv köpare ökar sannolikheten för en bra avkastning
 • Säljaren kan göra en del-exit
 • Tillgång till kapitalmarknaden
 • Smidig och mer förutsägbar börsnotering
 • Kan enklare expandera med aktier som finansiering

DISCLAIMER

VIKTIG INFORMATION

INFORMATIONEN PÅ DENNA DEL AV HEMSIDAN ÄR INTE AVSEDD FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD.

Genom att klicka på ”Bekräftas” bekräftar du att du har läst och accepterar nedanstående information rörande erbjudandet, villkoren och begränsningarna, samt att du bosatt och fysiskt befinner dig i Sverige.
Informationen på denna del av hemsidan är inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Spacett AB (publ) (”Bolaget”). Kommunikationen är ämnad för och riktar sig enbart till allmänheten i Sverige.
Alla erbjudanden kopplade till de värdepapper som omnämns på denna del av hemsidan kommer att lämnas i enlighet med ett prospekt (”Prospektet”). Informationen på denna del av hemsidan är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 och direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringar och delegerade förordningar ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som avses på denna del av hemsidan utan att ha beaktat informationen i det ovan nämnda prospektet.
Aktierna i Bolaget är inte och kommer inte att vara föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Erbjudandet i Prospektet kommer enbart lämnas till allmänheten i Sverige att förvärva aktier i Bolaget. Erbjudandet enligt ovan nämnda prospekt vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.