Ersättningsmodell

SPAC2 tillämpar en enkel och transparent modell.

Cornerstoneinvesterarna, även kallade sponsorerna, har kapitaliserat upp SPAC2 till ett publikt AB med 500 TSEK i aktiekapital, vilket motsvarar 0,4545 SEK per aktie. Priset i Erbjudandet uppgår till 5 SEK per aktie innebärande ett pre-money om 5,5 MSEK. 

SPAC2 har valt att reflektera värdet av sponsorerna, som grundat och ska driva SPAC:en, strukturen samt börsplatsen via aktier, vilka värderas till 5,5 MSEK före Erbjudandet (en så kallad Pre-Money värdering) samt 270 000 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna motiveras delvis med det långsiktiga engagemang Cornerstoneinvesterarna åläggs i Målbolaget. SPAC2s Styrelsen kommer efter annonserat förvärv och överskådlig tid framöver bidra med noteringsförberedelser, kontakter med investerare och övrig rådgivning i börsrelaterade frågor.

Vidare har sponsorerna åtagit sig att investera 6,5 MSEK av totalt 22 MSEK i Erbjudandet på samma villkor som övriga, men utan rätt till inlösen. 

Sponsorernas investering skapar bra förutsättningar för genomförandet av Erbjudandet och noteringen samt tydliga incitament att finna ett värdeskapande förvärv.

DISCLAIMER

VIKTIG INFORMATION

INFORMATIONEN PÅ DENNA DEL AV HEMSIDAN ÄR INTE AVSEDD FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD.

Genom att klicka på ”Bekräftas” bekräftar du att du har läst och accepterar nedanstående information rörande erbjudandet, villkoren och begränsningarna, samt att du bosatt och fysiskt befinner dig i Sverige.
Informationen på denna del av hemsidan är inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Spacett AB (publ) (”Bolaget”). Kommunikationen är ämnad för och riktar sig enbart till allmänheten i Sverige.
Alla erbjudanden kopplade till de värdepapper som omnämns på denna del av hemsidan kommer att lämnas i enlighet med ett prospekt (”Prospektet”). Informationen på denna del av hemsidan är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 och direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringar och delegerade förordningar ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som avses på denna del av hemsidan utan att ha beaktat informationen i det ovan nämnda prospektet.
Aktierna i Bolaget är inte och kommer inte att vara föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Erbjudandet i Prospektet kommer enbart lämnas till allmänheten i Sverige att förvärva aktier i Bolaget. Erbjudandet enligt ovan nämnda prospekt vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.