OM OSS

SPAC2 har grundats av privatinvesterarna Gerhard Dal och Per Nilsson som tillsammans med styrelse och VD har verkat inom segmentet mindre bolag under lång tid. Tillsammans har vi i vårt team mångårig erfarenhet av börsnoteringar, kapitalanskaffningar, företagsförvärv samt investeringar i både onoterad och noterad miljö. Teamet bakom SPACt2 låg också bakom SPAC1s framgångsrika förvärv av Tura Scandinavia AB. 

Vi drivs av att genomföra affärer och har agerat i alla typer av sektorer men alltid med fokus på mindre bolag. Konkurrensen är där lägre, utbudet större och det är dessutom enklare att genomlysa mindre bolag.

SPAC2s team äger cirka 43,64 % av bolaget efter IPOn. Detta ger oss tydliga incitament att skapa aktieägarvärde.

Vi kommer att arbeta intensivt med att studera olika möjliga värdeskapande förvärv och presentera dem för styrelsen och våra aktieägare.

DISCLAIMER

VIKTIG INFORMATION

INFORMATIONEN PÅ DENNA DEL AV HEMSIDAN ÄR INTE AVSEDD FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD.

Genom att klicka på ”Bekräftas” bekräftar du att du har läst och accepterar nedanstående information rörande erbjudandet, villkoren och begränsningarna, samt att du bosatt och fysiskt befinner dig i Sverige.
Informationen på denna del av hemsidan är inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Spacett AB (publ) (”Bolaget”). Kommunikationen är ämnad för och riktar sig enbart till allmänheten i Sverige.
Alla erbjudanden kopplade till de värdepapper som omnämns på denna del av hemsidan kommer att lämnas i enlighet med ett prospekt (”Prospektet”). Informationen på denna del av hemsidan är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 och direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringar och delegerade förordningar ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som avses på denna del av hemsidan utan att ha beaktat informationen i det ovan nämnda prospektet.
Aktierna i Bolaget är inte och kommer inte att vara föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Erbjudandet i Prospektet kommer enbart lämnas till allmänheten i Sverige att förvärva aktier i Bolaget. Erbjudandet enligt ovan nämnda prospekt vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.