Nyemissionen i SPACtvå AB fulltecknad

Nyemissionen i SPACtvå AB som avslutades måndagen den 28 november 2022 fulltecknades och tillför bolaget 22 MSEK inför noteringen på Spotlight Stock Market. Handeln i Bolagets aktie inleds den 9 december 2022.

VD Marcus Bonsib kommenterar:

”Vår affärsmodell som erbjuder investerare att med begränsad nedsida ta del den breda erfarenhet vårt team har av att identifiera, utvärdera och genomföra värdeskapande förvärv har återigen visat sig attraktiv. Vi är glada över den positiva respons vi fått från allmänheten samt större investerare och ser fram emot att fortsätta resan med SPACtvå i noterad miljö. Under teckningstiden har flera bolag kontaktat oss och vårt fokus framåt blir att utvärdera affärsmöjligheter och sedan genomföra ett framgångsrikt förvärv. Vi tackar igen för förtroendet och hoppas att kunna presentera en affär inom en inte allt för lång framtid.”

Klicka här för att se pressmeddelandet i sin helhet.

DISCLAIMER

VIKTIG INFORMATION

INFORMATIONEN PÅ DENNA DEL AV HEMSIDAN ÄR INTE AVSEDD FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD.

Genom att klicka på ”Bekräftas” bekräftar du att du har läst och accepterar nedanstående information rörande erbjudandet, villkoren och begränsningarna, samt att du bosatt och fysiskt befinner dig i Sverige.
Informationen på denna del av hemsidan är inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Spacett AB (publ) (”Bolaget”). Kommunikationen är ämnad för och riktar sig enbart till allmänheten i Sverige.
Alla erbjudanden kopplade till de värdepapper som omnämns på denna del av hemsidan kommer att lämnas i enlighet med ett prospekt (”Prospektet”). Informationen på denna del av hemsidan är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 och direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringar och delegerade förordningar ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som avses på denna del av hemsidan utan att ha beaktat informationen i det ovan nämnda prospektet.
Aktierna i Bolaget är inte och kommer inte att vara föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Erbjudandet i Prospektet kommer enbart lämnas till allmänheten i Sverige att förvärva aktier i Bolaget. Erbjudandet enligt ovan nämnda prospekt vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.