Förvärv av Invoicery Int AB verkställs och ny styrelse har tillträtt

På extra bolagsstämma den 27 januari 2023 beslutades om att tillsätta en ny styrelse i SPACtvå AB (nuvarande Invoicery Group AB). Beslutet om ny styrelse var villkorat av att den nya verksamheten i Invociery Int AB samt ny ledning och styrelse godkänns för åternotering av Spotlight Stock Market. Spotlight Stock Market meddelade måndagen den 27 mars 2023 att åternoteringsmemorandumet godkändes. Godkännandet av åternoteringsmemorandumet innebär att Spotlight också bekräftat att Invoicery Group AB anses uppfylla samtliga aktuella noteringskrav. Handeln i Invoicerys aktie flyttades därmed tillbaka till ordinarie lista. Den nya, av stämman valda, styrelsen tillträder därför med omedelbar verkan.

Till ny styrelse valdes Regina Sipos, Stephen Schad, Mats Ottosson och Mia Jurke. Regina Sipos valdes till styrelseordförande. Nuvarande styrelse entledigas därmed.

Stephen Schad tillträder även som VD.

”Invoicery är ett lönsamt bolag med förmåga att växa organiskt både i befintlig verksamhet men också genom att addera nya tjänster för att kunna ge de egenanställda ett ännu bättre erbjudande. Tillväxten drivs på av samhällstrender som digitalisering och nya beteendemönster på arbetsmarknaden. I takt med att frihet och självbestämmande prioriteras av många individer, ifrågasätter allt fler gamla sanningar om att åttatimmarsdagar på en bestämd plats hos en fast arbetsgivare som den enda möjligheten. Frilans Finans har under årtionden hjälpt många människor att våga ta steget mot en friare vardag. Jag ser därför fram emot att ta mig an uppdraget som styrelseordförande, leda utvecklingen av Invoicery till nästa nivå och skapa värden för aktieägarna samt våra egenanställda””, säger Regina Sipos, nytillträdd ordförande.

Likviden om 20,5 MSEK har betalats ut samt inlett processen att leverera 23 545 455 aktier till säljarna för köpet av samtliga aktier i Invoicery Int AB. 

Stockholm den 3 april 2023

SE PM I SIN HELHET.

För mer information, vänligen kontakta:

VD Marcus Bonsib

+46 721 82 72 90

marcus@spactva.se

DISCLAIMER

VIKTIG INFORMATION

INFORMATIONEN PÅ DENNA DEL AV HEMSIDAN ÄR INTE AVSEDD FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD.

Genom att klicka på ”Bekräftas” bekräftar du att du har läst och accepterar nedanstående information rörande erbjudandet, villkoren och begränsningarna, samt att du bosatt och fysiskt befinner dig i Sverige.
Informationen på denna del av hemsidan är inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Spacett AB (publ) (”Bolaget”). Kommunikationen är ämnad för och riktar sig enbart till allmänheten i Sverige.
Alla erbjudanden kopplade till de värdepapper som omnämns på denna del av hemsidan kommer att lämnas i enlighet med ett prospekt (”Prospektet”). Informationen på denna del av hemsidan är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 och direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringar och delegerade förordningar ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som avses på denna del av hemsidan utan att ha beaktat informationen i det ovan nämnda prospektet.
Aktierna i Bolaget är inte och kommer inte att vara föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Erbjudandet i Prospektet kommer enbart lämnas till allmänheten i Sverige att förvärva aktier i Bolaget. Erbjudandet enligt ovan nämnda prospekt vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.