Extra Bolagsstämma i Spactvå AB (”SPACtvå” eller ”Bolaget”) hölls idag den 27:e januari 2023 varvid det bland annat beslutades att godkänna Bolagets förvärv av Invoicery Int AB.

Aktieägarna fattade följande beslut:

  • Att godkänna Bolagets förvärv av Invoicery Int AB.
  • Att godkänna föreslagna ändringar bolagsordningen, vilket ska möjliggöra övergången från SPAC bolag till holdingbolag med en operativ verksamhet i dotterbolag, som förvärvet innebär inklusive namnbyte till Invoicery Group AB.
  • Att godkänna styrelsens förslag till beslut om apportemission och mandat för nyemission.
  • Att till ny styrelse välja Regina Sipos till ordförande för styrelsen samt Stephen Schad, Mats Ottosson och Mia Jurke till styrelseledamöter. 
  • Att välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor med Lars Kylberg som huvudansvarig revisor.
  • Genomförande av apportemission, ändring av bolagsordningen och val av styrelse samt revisor är villkorade av att Bolaget slutför förvärvet av Invoicery Int AB.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på stämman hänvisas till kallelsen som finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.spactva.se.

Stockholm den 27 januari 2023

Spactvå AB (publ)

Styrelsen

För mer information om SPACtvå AB, vänligen kontakta:

VD Marcus Bonsib

+46 721 82 72 90

marcus@spactva.se

SPACtvå AB är ett förvärvsbolag som avser att förvärva ett onoterat rörelsedrivande bolag som skall växa och skapa värde i noterad miljö.


DISCLAIMER

VIKTIG INFORMATION

INFORMATIONEN PÅ DENNA DEL AV HEMSIDAN ÄR INTE AVSEDD FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD.

Genom att klicka på ”Bekräftas” bekräftar du att du har läst och accepterar nedanstående information rörande erbjudandet, villkoren och begränsningarna, samt att du bosatt och fysiskt befinner dig i Sverige.
Informationen på denna del av hemsidan är inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Spacett AB (publ) (”Bolaget”). Kommunikationen är ämnad för och riktar sig enbart till allmänheten i Sverige.
Alla erbjudanden kopplade till de värdepapper som omnämns på denna del av hemsidan kommer att lämnas i enlighet med ett prospekt (”Prospektet”). Informationen på denna del av hemsidan är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 och direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringar och delegerade förordningar ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som avses på denna del av hemsidan utan att ha beaktat informationen i det ovan nämnda prospektet.
Aktierna i Bolaget är inte och kommer inte att vara föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Erbjudandet i Prospektet kommer enbart lämnas till allmänheten i Sverige att förvärva aktier i Bolaget. Erbjudandet enligt ovan nämnda prospekt vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.