Bolagsstyrning

SPACtvå AB är ett svenskt bolag grundat i Sverige, bolagsstyrningen i SPACtvå AB utgår därmed ifrån svensk lagstiftning. 

Bolagsstyrning
Bolagsstyrning avser det regelverk och den struktur som etablerats för att på ett effektivt och kontrollerat sätt styra och leda verksamheten i ett aktiebolag. Ytterst syftar bolagsstyrningen till att tillgodose aktieägarnas krav på avkastning och samtliga intressenters behov av information om bolaget och dess utveckling. SPAC2s bolagsstyrning utgår från aktiebolagslagen, bolagsordningen, Spotlights regelverk samt interna regler och föreskrifter. Styrelsens arbetsordning föreskriver att styrelsen i sin helhet utgör revisions- och ersättningsutskott. 

Svensk kod för bolagsstyrning
Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) ska tillämpas av bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. SPAC2 omfattas inte formellt av Koden och bolagets styrelse har för närvarande valt att inte tillämpa Koden. Vi strävar dock efter att följa Koden i de avseende som är relevant för bolaget med hänsyn till den verksamhet som bedrivs.

Bolagsstämma
I enlighet med aktiebolagslagen utövas aktieägarnas inflytande i bolaget på bolagsstämma, som är bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämma beslutar aktieägarna i centrala frågor, såsom exempelvis ändring av bolagsordningen, fastställande av resultat- och balansräkningar, eventuell utdelning och andra dispositioner av bolagets vinst, val av styrelseledamöter och revisorer samt beslut om ersättning till desamma samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

Intressekonflikter

Det finns inga kända intressekonflikter. Potentiella intressekonflikter föreligger dock:

Gerhard Dal och Per Nilsson är största delägare i SPAC2 och driver i andra bolag investeringsverksamhet likartad till SPAC2.

Marcus Bonsib är SPAC2s VD tillika VD för det av Gerhard Dal och Per Nilsson ägda bolaget Acuma Invest AB.

Joel Westerström är delägare och partner i Partner Fondkommission AB med ett ägande på cirka 9 procent. Partner Fondkommission är SPAC2s emissionsinstitut samt finansiella rådgivare i samband med Erbjudandet. 

Bolaget har en policy för hantering av närståendetransaktioner.  

DISCLAIMER

VIKTIG INFORMATION

INFORMATIONEN PÅ DENNA DEL AV HEMSIDAN ÄR INTE AVSEDD FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD.

Genom att klicka på ”Bekräftas” bekräftar du att du har läst och accepterar nedanstående information rörande erbjudandet, villkoren och begränsningarna, samt att du bosatt och fysiskt befinner dig i Sverige.
Informationen på denna del av hemsidan är inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Spacett AB (publ) (”Bolaget”). Kommunikationen är ämnad för och riktar sig enbart till allmänheten i Sverige.
Alla erbjudanden kopplade till de värdepapper som omnämns på denna del av hemsidan kommer att lämnas i enlighet med ett prospekt (”Prospektet”). Informationen på denna del av hemsidan är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 och direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringar och delegerade förordningar ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som avses på denna del av hemsidan utan att ha beaktat informationen i det ovan nämnda prospektet.
Aktierna i Bolaget är inte och kommer inte att vara föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Erbjudandet i Prospektet kommer enbart lämnas till allmänheten i Sverige att förvärva aktier i Bolaget. Erbjudandet enligt ovan nämnda prospekt vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.