Marcus Bonsib

Förvärv av Invoicery Int AB verkställs och ny styrelse har tillträtt

På extra bolagsstämma den 27 januari 2023 beslutades om att tillsätta en ny styrelse i SPACtvå AB (nuvarande Invoicery Group AB). Beslutet om ny styrelse var villkorat av att den nya verksamheten i Invociery Int AB samt ny ledning och styrelse godkänns för åternotering av Spotlight Stock Market. Spotlight Stock Market meddelade måndagen den 27 […]

SPACtvå AB (u.ä.t Invoicery Group AB) publicerar bolagsbeskrivning inklusive finansiell information för 2022

SPACtvå AB (”SPACtvå” eller ”Bolaget”) meddelar att Spotlight Stock Market (”Spotlight”) idag godkänt det åternoteringsmemorandum som Bolaget ålagts att upprätta i samband med att Bolaget beslutade att förvärva samtliga aktier i Invoicery Int AB. Godkännandet av åternoteringsmemorandumet innebär att Spotlight också bekräftat att SPACtvå anses uppfylla samtliga aktuella noteringskrav. Handeln i Bolagets aktie kommer därmed […]

Pressmeddelande: SPACtvå AB, Årsredovisning 2022

SPACtvå AB:s årsredovisning 2022 finns från och med idag tillgänglig på www.spactva.se.  Stockholm den 16 mars 2023 Spactvå AB (publ) För mer information om SPACtvå AB, vänligen kontakta: VD Marcus Bonsib +46 721 82 72 90 marcus@spactva.se SPACtvå AB är ett förvärvsbolag som avser att förvärva ett onoterat rörelsedrivande bolag som skall växa och skapa värde […]

Pressmeddelande: SPACtvå AB, Bokslutskommuniké 2022

”Fullt fokus på att slutföra noteringsprocessen för Invoicery Int AB” – Marcus Bonsib, VD SPACtvå SPACtvå AB signerade avtal om att förvärva Invoicery Int AB den 22 december 2022. Åternoteringsprocessen hos Spotlight pågår. Till dess att Spotlight gett sitt godkännande kommer SPACtvå ABs aktie handlas på observationlistan. SPACtvå AB kommer efter att transaktionen är slutförd […]

Extra Bolagsstämma i Spactvå AB (”SPACtvå” eller ”Bolaget”) hölls idag den 27:e januari 2023 varvid det bland annat beslutades att godkänna Bolagets förvärv av Invoicery Int AB.

Aktieägarna fattade följande beslut: För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på stämman hänvisas till kallelsen som finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.spactva.se. Stockholm den 27 januari 2023 Spactvå AB (publ) Styrelsen För mer information om SPACtvå AB, vänligen kontakta: VD Marcus Bonsib +46 721 82 72 90 marcus@spactva.se SPACtvå AB är ett förvärvsbolag som avser att […]

SPACtvå har ingått avtal om att förvärva Invoicery Int AB – i Sverige verksamt under varumärket Frilans Finans – Nordens största Fintech-tjänst för egenanställda arbetstagare med verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Frankrike

Spactvå AB (”SPACtvå”) har ingått ett avtal om att förvärva samtliga aktier i Invoicery Int AB (”Invoicery”) från Grundbulten 115082 AB u.n.ä. till Stephen Schad Invoicery Invest AB (som är ett bolag som kontrolleras av Stephen Schad), Stephen Schad, West Island AB och Invoicery Partners Sweden AB (”Förvärvet”). Invoicery, i Sverige verksamt under varumärket Frilans […]

Nyemissionen i SPACtvå AB fulltecknad

Nyemissionen i SPACtvå AB som avslutades måndagen den 28 november 2022 fulltecknades och tillför bolaget 22 MSEK inför noteringen på Spotlight Stock Market. Handeln i Bolagets aktie inleds den 9 december 2022. VD Marcus Bonsib kommenterar: ”Vår affärsmodell som erbjuder investerare att med begränsad nedsida ta del den breda erfarenhet vårt team har av att […]

DISCLAIMER

VIKTIG INFORMATION

INFORMATIONEN PÅ DENNA DEL AV HEMSIDAN ÄR INTE AVSEDD FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD.

Genom att klicka på ”Bekräftas” bekräftar du att du har läst och accepterar nedanstående information rörande erbjudandet, villkoren och begränsningarna, samt att du bosatt och fysiskt befinner dig i Sverige.
Informationen på denna del av hemsidan är inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Spacett AB (publ) (”Bolaget”). Kommunikationen är ämnad för och riktar sig enbart till allmänheten i Sverige.
Alla erbjudanden kopplade till de värdepapper som omnämns på denna del av hemsidan kommer att lämnas i enlighet med ett prospekt (”Prospektet”). Informationen på denna del av hemsidan är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 och direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringar och delegerade förordningar ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som avses på denna del av hemsidan utan att ha beaktat informationen i det ovan nämnda prospektet.
Aktierna i Bolaget är inte och kommer inte att vara föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Erbjudandet i Prospektet kommer enbart lämnas till allmänheten i Sverige att förvärva aktier i Bolaget. Erbjudandet enligt ovan nämnda prospekt vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.