Månad: november 2022

Nyemissionen i SPACtvå AB fulltecknad

Nyemissionen i SPACtvå AB som avslutades måndagen den 28 november 2022 fulltecknades och tillför bolaget 22 MSEK inför noteringen på Spotlight Stock Market. Handeln i Bolagets aktie inleds den 9 december 2022. VD Marcus Bonsib kommenterar: ”Vår affärsmodell som erbjuder investerare att med begränsad nedsida ta del den breda erfarenhet vårt team har av att […]

SPACtvå AB publicerar memorandum och avser att notera Bolagets aktier på Spotlight Stock Market

SPACtvå AB (publ) (”SPAC2” eller ”Bolaget”), ett svenskt förvärvsbolag eller SPAC (Special Purpose Acquisition Company), grundat av teamet bakom Spacett AB ”SPAC1” som framgångsrikt förvärvade Tura Scandinavia AB i maj 2022, offentliggör idag avsikten att genomföra en notering på Spotlight Stock Market. I samband med noteringen genomförs en nyemission om 22 MSEK. Om nyemissionen övertecknas […]

DISCLAIMER

VIKTIG INFORMATION

INFORMATIONEN PÅ DENNA DEL AV HEMSIDAN ÄR INTE AVSEDD FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD.

Genom att klicka på ”Bekräftas” bekräftar du att du har läst och accepterar nedanstående information rörande erbjudandet, villkoren och begränsningarna, samt att du bosatt och fysiskt befinner dig i Sverige.
Informationen på denna del av hemsidan är inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Spacett AB (publ) (”Bolaget”). Kommunikationen är ämnad för och riktar sig enbart till allmänheten i Sverige.
Alla erbjudanden kopplade till de värdepapper som omnämns på denna del av hemsidan kommer att lämnas i enlighet med ett prospekt (”Prospektet”). Informationen på denna del av hemsidan är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 och direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringar och delegerade förordningar ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som avses på denna del av hemsidan utan att ha beaktat informationen i det ovan nämnda prospektet.
Aktierna i Bolaget är inte och kommer inte att vara föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Erbjudandet i Prospektet kommer enbart lämnas till allmänheten i Sverige att förvärva aktier i Bolaget. Erbjudandet enligt ovan nämnda prospekt vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.