SPAc2

- EN SMIDIG VÄG TIlL BÖRSEN

MED SPAC2 VILL VI FÖRVÄVA ETT ATTRAKTIVT ONOTERAT BOLAG.

Till att börja med blir SPAC2 ett börsnoterat bolag som enbart innehåller en kassa, men efter att ett onoterat bolag har förvärvats kommer det bolaget därigenom att blir börsnoterat.  

Vårt team har lång erfarenhet från att investera i mindre bolag. I detta segment finns det goda möjligheter till attraktiva och värdeskapande förvärv. SPAC2s team investerar en betydande del av kapitalet, vilket ger oss tydliga incitament att skapa aktieägarvärde för er som vill vara med på vår resa.

FRAMGÅNSRIKT TRACK RECORD MED FÖRVÄRVET AV TURA SCANDINAVIA AB

Teamet bakom SPAC2 genomförde våren 2022 ett förvärv av Tura Scandinavia AB med en avkastning om 30-40 % till aktieägarna i SPAC1. 

Vi ser stora möjligheter att återigen erbjuda onoterade verksamheter en attraktiv struktur för att bli börsnoterade. Vi bevisade genom SPAC1 avkastningspotentialen i att förvärva ett onoterat bolag och notera det.” säger Marcus Bonsib, VD SPAC2 och tidigare VD SPAC1. 

Jag är mycket nöjd över att vi valde en börsnotering via SPAC1.
Vi fick möjlighet till en del-EXIT men har majoriteten av vårt ägande kvar. Förutom att växa organiskt genom nya egna varumärken eller nya distributionskontrakt möjliggör vår notering att vi kan genomföra  tilläggsförvärv för att öka tillväxten ytterligare ytterligare” säger Stefan Eriksson VD och största ägare Tura Group AB

Attraktiv struktur för bolag

SPAC2 söker efter högkvalitativa nordiska tillväxtbolag med beprövad affärsmodell som gynnas av digitaliseringen.

Smidigare väg till börsen
En effektiv och förutsägbar börsnoteringsprocess vilket medför att Målbolaget kan fokusera på sin egen verksamhet istället för en 6-12 månader lång, osäker och kostsam notering.

Värdering förhandlas fram
Värderingen och övriga villkor bestäms i lugn och ro mellan SPACtvå och Målbolaget. Alla villkor är kända innan säljaren skriver under avtalet och värderingen är resultatet av en förhandling mellan SPACtvå och Målbolaget.

Möjlighet till EXIT
Möjlighet att för de befintliga ägarna i Målbolaget sälja delar eller hela sitt innehav i samband med transaktionen.

Alla fördelar som vid en traditionell notering
Målbolaget får, på samma sätt som vid vanliga börsintroduktioner, ökad uppmärksamhet samt tillgång till kapitalmarknaden vilket i förlängningen medför billigare och enklare finansiering. Målbolaget får dessutom möjlighet att använda noteringen som en plattform för framtida förvärv, exempelvis med egna aktier.

NYHETER

Håll dig uppdaterad

Vi rapporterar löpande nyheter och pressmeddelanden genom vår hemsida. Här hittar du samtliga nyheter och pressmeddelanden från Spactvå AB.

DISCLAIMER

VIKTIG INFORMATION

INFORMATIONEN PÅ DENNA DEL AV HEMSIDAN ÄR INTE AVSEDD FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD.

Genom att klicka på ”Bekräftas” bekräftar du att du har läst och accepterar nedanstående information rörande erbjudandet, villkoren och begränsningarna, samt att du bosatt och fysiskt befinner dig i Sverige.
Informationen på denna del av hemsidan är inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Spacett AB (publ) (”Bolaget”). Kommunikationen är ämnad för och riktar sig enbart till allmänheten i Sverige.
Alla erbjudanden kopplade till de värdepapper som omnämns på denna del av hemsidan kommer att lämnas i enlighet med ett prospekt (”Prospektet”). Informationen på denna del av hemsidan är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 och direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringar och delegerade förordningar ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som avses på denna del av hemsidan utan att ha beaktat informationen i det ovan nämnda prospektet.
Aktierna i Bolaget är inte och kommer inte att vara föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Erbjudandet i Prospektet kommer enbart lämnas till allmänheten i Sverige att förvärva aktier i Bolaget. Erbjudandet enligt ovan nämnda prospekt vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.